Moa Fysikalske Institutt

Behandlingsmetoder

Fysioterapi-Behandlingsmetoder

 • Psykomotorisk behandling
 • Allmenn fysioterapi
  • Manuelle teknikker
  • Trening
   • Redcord/slyngetrening ( se www.redcord.com)
   • Neurac stimula

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av høgskole/ universitetsutdannede fagpersoner med offentlig godkjenning, I kommunehelsetjeneste er fysioterapi en lovpålagt tjeneste.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten er pliktig til å drive sin virksomhet i tråd med Helsepersonelloven og NFFs etiske retningslinjer. Fysioterapi er forankret i praktisk og teoretisk kunnskap. Anerkjent naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap utgjør det teoretiske grunnlaget samt en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse og til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, Denne forståelsen sammen med praktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt eller i gruppe

Forskjellige behandlingskonsepter, metoder, teknikker, grep, samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt.

I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse

I arbeidslivet har fysioterapeuten en rådgivende og veiledende funksjon når det gjelder arbeidsplassens utforming, arbeidsutstyr og funksjonell kroppsbruk. Dette for å bidra til å skape helsefremmende arbeidsplasser og forebygge muskel- og skjelettplager.